ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τα τελευταία χρόνια έχει επιχειρηθεί η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Η σχετική νομοθεσία όμως συνεχώς μεταβάλλεται  κι όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις ανανεώσεις των πιστοποιητικών που απαιτούνται για την βεβαίωση των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας  τους.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρο προσωπικό, αναλαμβάνει την διεκπεραίωση ολόκληρης της γραφειοκρατικής διαδικασίας που αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων όλων των δραστηριοτήτων και ανεξαρτήτου φορέα αδειοδότησης, καθώς και την συλλογή και έκδοση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών όπως ενδεικτικά:

  • Μελέτη πυροπροστασίας
  • Μελέτη στατικής επάρκειας
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτη Ασφαλείας SEVESO
  • Βεβαίωση χρήσης γης
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
  • Πιστοποιητικό Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
  • Τοπογραφικά διαγράμματα
  • Υπεύθυνες Δηλώσεις αρμόδιων Μηχανικών κτλ.