ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να έχει μια Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου:

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μια μελέτη που μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δυναμική» διαδικασία ελέγχου και καταγραφής των υφιστάμενων κινδύνων που ελλοχεύουν στο σύνολο των εργασιακών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σκοπό έχει την δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Για την εκτίμηση του κινδύνου χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για κάθε ξεχωριστή εργασιακή δραστηριότητα όσον αφορά την φύση της εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα, γίνεται υπολογισμός του κάθε πιθανού κινδύνου, μέσω του ποσοτικού προσδιορισμού της πιθανότητας να συμβεί κάποιο ατύχημα (διάρκεια έκθεσης και συχνότητα εμφάνισης κινδύνου), και της ποιοτικής εκτίμησης της σοβαρότητας των συνεπειών ενός ατυχήματος.

Τα μέτρα και οι απαιτούμενες  ενέργειες για την μείωση του κινδύνου που προτείνονται από την μελέτη ΕΕΚ ελέγχονται όσον αφορά την τελική μείωση της επικινδυνότητας, αξιολογούνται και αναλόγως προσαρμόζονται ή βελτιώνονται.