ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βάσει του Ν.3850/2010 σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας οφείλει να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη και τους εργαζομένους, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιατρός Εργασίας:

Προβαίνει σε πρωτοβάθμιο ιατρικό έλεγχο των εργαζόμενων ανάλογα με τη θέση εργασίας τους.

Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία για κάθε εργασιακή δραστηριότητα.

Οργανώνει τα φαρμακεία των εγκαταστάσεων όσον αφορά τα απαραίτητα υλικά Πρώτων Βοηθειών.

Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας. Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας προτείνει μέτρα αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων για την Υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Αξιολογεί και καταχωρεί (τηρώντας σχετικό ατομικό ιατρικό φάκελο) τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση όσον αφορά την καταλληλότητα ή μη των εργαζομένων, να ασκούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες μας, ο Ιατρός Εργασίας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών
  • Εξετάσεις πρωτοβάθμιου ιατρικού ελέγχου με τη χρήση του εξοπλισμού της ΕΞΥΠΠ (ακουόμετρο, καρδιογράφος, σπιρόμετρο, οπτική οξύτητα κτλ)
  • Εμβολιασμός εργαζομένων
  • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου όσον αφορά τους βιολογικούς κινδύνους