ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς αναλαμβάνει την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) καθώς και όλη την γραφειοκρατική διαδικασία της διεκπεραίωσης της για όλων των ειδών τους επαγγελματικούς χώρους ανεξαρτήτου δραστηριότητας.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αρχικά θεσμοθετήθηκαν με το Ν. 1650/86 και όσον αφορά τις προδιαγραφές τους καθορίζονται από μια σειρά μεταγενέστερων Εθνικών Νομοθετημάτων βασισμένων σε Κοινοτικές Οδηγίες, που καλύπτουν όλο το φάσμα έργων και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων από πολύ μικρές παραγωγικές μονάδες, μέχρι έργα βαριάς βιομηχανίας πολύ μεγάλου μεγέθους ή ακόμη και αναπτυξιακά έργα Δημόσιου συμφέροντος.


Η ΜΠΕ είναι το σημαντικότερο στάδιο της απόκτησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη χωροθέτηση μιας δραστηριότητας.


Βασικές προδιαγραφές μιας ΜΠΕ :

  • Περιγραφή του κύριου έργου, των συνοδών αυτού έργων και ιδιαίτερα της οδοποιίας και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο.
  • Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκμηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα νερά, τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων, σωρευτικών και συνεργατικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπεται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση και, εφόσον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
  • Συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, που μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
  • Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, υπό μορφή ερωτηματολογίου.