ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία, όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας Χώρων Εργασίας, με στόχο τον προσδιορισμό τοποθέτησης της κατάλληλης σήμανσης σχετικά με την ασφάλεια και υγεία της εργασίας, ανάλογα με το είδος, τη δραστηριότητα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.