ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SEVESO

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ “ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ”

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τις μελέτες που προβλέπονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17-2-2016) , η οποία εναρμονίζει την Οδηγία 2012/18/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία, γνωστή ως Seveso III. Με την ΚΥΑ καθορίζονται τα μέτρα, οι κανόνες και οι όροι για την προστασία και την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα «μεγάλης έκτασης» εξαιτίας ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.