ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων (φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς) στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Οι μετρήσεις παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο παραγόντων).

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για μετρήσεις των κάτωθι παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος:

Μετρήσεις Φυσικών Παραγόντων

Θόρυβος

Φωτισμός

Αερισμός-ποιότητα αέρα

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Θερμικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, δείκτης WBGT)

Μετρήσεις Χημικών Παραγόντων

Αιωρούμενα σωματίδια

Αέριοι ρύποι

Διαλύτες

Σκόνη βαρέων μετάλλων

VOCs

Ίνες αμιάντου

Για τις ανωτέρω μετρήσεις η TOTAL ΕΞΥΠΠ ακολουθεί μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, ενώ χρησιμοποιεί φορητό εξοπλισμό, διακριβωμένο για την καλή του λειτουργία.

Μετρήσεις Βιολογικών Παραγόντων

Βακτήρια

Ιοί

Μύκητες

Παράσιτα

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ, για τη διενέργεια βιολογικών παραγόντων και για πιο εξειδικευμένες μετρήσεις χημικών παραγόντων, συνεργάζεται με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων διαπιστευμένο σύμφωνα με το ISO 17025.