ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ISO ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει έμπειρους συμβούλους και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε συστήματα διαχείρισης ISO:

  • Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015 – Διαχείριση Ποιότητας
  • Πιστοποιητικό EN ISO 22000:2005 – Ασφάλεια Τροφίμων
  • Πιστοποιητικό EN ISO 14001:2015 – Περιβαλλοντική Διαχείριση
  • Πιστοποιητικό EN ISO 27001:2013 – Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων
  • Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 18001:2008 – Υγιεινή και Ασφάλεια