ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο.3850/2010 ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον αυτό απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης. Το σχέδιο διαφυγής και διάσωσης πρέπει να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης σχεδίων διαφυγής και διάσωσης, στα οποία αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και ενημερωτικές οδηγίες για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες της εγκατάστασης προκειμένου να εκκενώσουν το κτίριο με ασφάλεια, σε περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης όπως: οι έξοδοι κινδύνου, οι οδεύσεις διαφυγής, τα μέσα κατάσβεσης και ενεργητικής πυρασφάλειας. Τα σχέδια αυτά  αναρτώνται σε κατάλληλα σημεία εντός της κάθε εγκατάστασης.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης μελέτης για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου σε περίπτωση κινδύνου – Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμός, τρομοκρατική ενέργεια, φυσικές καταστροφές). Στην μελέτη περιγράφονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες και τα τεχνικά – οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.