ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Συντονιστής Ασφάλειας

Οι Συντονιστές Ασφαλείας και Υγείας της TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας στα τεχνικά και κατασκευαστικά έργα.

Ο ρόλος του Συντονιστή Ασφαλείας και Υγείας προβλέπεται από το Π.Δ. 305/1996  και ορίζεται από τον Ανάδοχο συνολικά του έργου ή αν δεν υπάρχει τότε από τον Κύριο του έργου. Φροντίζει για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συντελεστών του έργου, με σκοπό την ενσωμάτωση των Γενικών Αρχών Πρόληψης των Ατυχημάτων σε όλες τις φάσεις του έργου, δηλαδή την μελέτη, την κατασκευή και την χρήση του.

Κατά τη μελέτη του έργου συντάσσει το Σχέδιο και τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) της εργασίας.

Κατά την εκτέλεση του έργου αναπροσαρμόζει το ΣΑΥ-ΦΑΥ που έχει συνταχθεί κατά την μελέτη του έργου, ή συντάσσει νέο, συντονίζει τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους, συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας και οργανώνει όλους τους εμπλεκόμενους όσον αφορά την προστασία και πρόληψη των κινδύνων τόσο των απασχολουμένων, όσο και τρίτων (περίοικοι, διερχόμενοι, κ.λπ.)

Τεχνικός Ασφάλειας σε Τεχνικά Έργα

Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει στον εργοταξιάρχη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοταξιάρχης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

ΣΑΥ & ΦΑΥ (Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας)

Το ΣΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας), είναι μία πλήρης μελέτη που περιλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει να εφαρμόζεται στα τεχνικά έργα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και να αποφευχθούν τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες.

Το ΦΑΥ (Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας), είναι η καταγραφή των στοιχείων του έργου, έτσι όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, ενώ επιπλέον περιλαμβάνει και μία σειρά οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (όπως για παράδειγμα οι εργασίες συντήρησης/καθαρισμού, μετατροπών κλπ.).

Την υποχρέωση (ευθύνη) για την κατάρτιση των ΣΑΥ και ΦΑΥ έχει ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, τότε ο κύριος του έργου. Αντίστοιχα, ο Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου μεριμνά και είναι υπεύθυνος για την αναπροσαρμογή των ΣΑΥ & ΦΑΥ.

Σε περίπτωση παράλειψης κατάρτισης ΣΑΥ και ΦΑΥ, την ευθύνη έχει το πρόσωπο που όρισε τον Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας.

ΣΟΔΥΑΕ (Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας για τα Δημόσια Έργα)

Σύμφωνα με την Αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/14-1-2003 , που αφορά στην “Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων”, ο ανάδοχος Δημοσίου Έργου υποχρεούται να εφαρμόσει το ΣΟΔΥΑΕ (Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας για τα Δημόσια Έργα) ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο.

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΥΑΕ, μεταξύ άλλων, ορίζονται:

  • Η δήλωση πολιτικής Υ&Α.
  • Οι ορισμοί Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
  • Το σύστημα διαχείρισης της Υ&Α των υπεργολάβων.
  • Οι διαδικασίες ασφάλειας που θα εφαρμοστούν στο έργο (πχ διερεύνηση ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, εκπαίδευση προσωπικού κλπ).
  • Οι οδηγίες για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και οι αναγκαίες ειδικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν.
  • Το σύστημα επιθεωρήσεων και συσκέψεων Υ&Α που θα τηρηθεί στο έργο.
  • Η αναλυτική καταγραφή των πηγών κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε κάθε φάση και υποφάση του έργου.
  • Η πλήρης εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.
  • Το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου, μετά τη λήξη των εργασιών.