ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΕΙΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαθέτουμε πανελλαδικό δίκτυο έμπειρων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουμε με αξιόπιστες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτου δραστηριότητας και μεγέθους. Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος προκειμένου να σας στείλουμε άμεσα προσφορά, ή επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Τεχνικός Ασφάλειας αναφέρεται στη Διεύθυνση της επιχείρησης και παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια της Εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας τις καταχωρεί στο ειδικό φυλλομετρημένο και θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας, βιβλίο της επιχείρησης: Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό.

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας μας παρέχει υπηρεσίες:

Επιθεώρηση των χώρων εργασίας σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα που συμφωνείται από κοινού με τον πελάτη, το οποίο κατατίθεται στην επιθεώρηση εργασίας μέσω της εφαρμογής sepenet.

Συμβουλές πρόληψης και προστασίας σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού της εργασίας όσον αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες, τον εξοπλισμό και τις μεθόδους εργασίας καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας.

Εκτίμηση και έλεγχος επικινδυνότητας ανά θέση εργασίας. Καταγραφή υφισταμένων κινδύνων στους χώρους εργασίας και ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από εργατικά ατυχήματα.

Αξιολόγηση των συστημάτων πυροπροστασίας, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής.

Διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο προτείνοντας μέτρα προς αποφυγή ίδιων ή παρόμοιων ατυχημάτων.

Επιλογή και έλεγχος της αποτελεσματικότητας των μέσων ατομικής προστασίας.

Κατόπιν συμφωνίας με τους πελάτες μας, ο Τεχνικός Ασφαλείας ενδέχεται να παρέχει επίσης τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Δημιουργία σχεδίων διαφυγής & διάσωσης και Σύνταξη Διαδικασιών για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (πυρκαγιά, σεισμό, τρομοκρατική ενέργεια κ.α)
  • Εκπαιδεύσεις Ασφάλειας και Υγείας
  • Μετρήσεις παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες) με τη χρήση του εξοπλισμού μας