ΜΕΛΕΤΗ ATEX – ΕΚΡΗΞΙΜΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ATEX ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

H TOTAL ΕΞΥΠΠ με έμπειρους μηχανικούς και εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την μελέτη ATEX παρέχοντας στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό εργαλείο για τα θέματα προστασίας από εκρήξεις.

Ως “εκρηκτική ατμόσφαιρα” (ATmosphere EXplosible) νοείται μείγμα αέρα με εύφλεκτες ουσίες υπό μορφή αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο μετά την ανάφλεξη, η καύση μεταδίδεται στο σύνολο του μη καιόμενου μείγματος.

 


Σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003, κάθε οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στη χρήση, διαχείριση, επεξεργασία και παραγωγή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (εύφλεκτα υγρά και αέρια, καύσιμες σκόνες), υποχρεούται να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους έκρηξης.


 

Όπως περιγράφεται στο Π.Δ. 42/2003 , ο Εργοδότης οφείλει να αξιολογεί τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να συντάσσει και να ενημερώνει το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις – Μελέτη ΑΤΕΧ.

Στο πλαίσιο σύνταξης του Εγγράφου Προστασίας από Εκρήξεις, αξιολογούνται και αναφέρονται τα εξής:

  • Η πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και η διάρκειά τους.
  • Η πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης των πηγών ανάφλεξης.
  • Οι εγκαταστάσεις, οι χρησιμοποιούμενες ουσίες, οι μέθοδοι και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους.
  • Τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.
  • Οι χώροι που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες επικινδυνότητας.
  • Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι χώροι στους οποίους αυτά εφαρμόζονται.