ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α. & Υ.– ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η υποχρεωτική εφαρμογή του Νόμου.3850/2010 επιβάλλει στις επιχειρήσεις την εκπαίδευση των εργαζομένων τους σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας με στόχο την ενημέρωση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

Η TOTAL ΕΞΥΠΠ διαθέτει στελέχη με μακρόχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων και αναλαμβάνει  την εκπαίδευση σε όλα τα θέματα που άπτονται των εργασιακών συνθηκών και κινδύνων:

Πρώτες βοήθειες

100%

Σήμανση ασφάλειας και υγείας

100%

Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό

100%

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου

100%

Ασφάλεια της εργασίας σε γραφεία – Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης

100%

Εργασία σε ύψος, σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους ή σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους

100%

Πυρασφάλεια

100%

Ο θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον

100%

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας

100%

Χρήση χημικών και επικίνδυνων ουσιών

100%

Διαδικασία εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

100%

Χρήση μηχανημάτων έργου (παλετοφόρων, περονοφόρων ανυψωτικών, γερανογεφυρών και λοιπών επαγγελματικών οχημάτων)

100%